| Registreer

Wegens familie omstandigheden is de winkel gesloten.

Voorwaarden

Print algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Pronki en de klant, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens toepasbaar op overeenkomsten met Pronki , voor zover deze gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website pronki.com. Een elektronisch exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek kosteloos per email toegestuurd. Pronki heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

Bestellingen die om eender welke reden door de klant geannulleerd worden binnen 2 werkdagen na bestelling worden gewoon geannuleerd. Uitgezonderd de bestellimgem die ondertussen reeds betaald zijn (=het bedrag staat op de bankrekening van Pronki) en dus in behandeling genomen zijn.

 

Artikel 2. AANBOD

Alle producten op de website zijn verkrijgbaar tegen de aangegeven prijs op het ogenblik van bekijken van de website en een daaruit volgende bestelling. Tussentijdse prijswijzigingen tussen moment van bestelling en moment van aflevering worden nooit doorberekend. Aanbiedingen die een kennelijke fout of schrijffout bevatten zijn niet bindend voor Pronki. Voor offertes en aanbiedingen op maat per email verstuurd geldt verder: Pronki kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen gehouden worden indien deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Pronki daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pronki anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pronki niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders. Alle aanbiedingen gelden voor normale hoeveelheden en zijn niet voor wederverkopers. Indien een product tijdelijk in prijs verlaagd is dan geldt een maximun van 6 verpakkingen per klant.

Artikel 3. PRIJZEN

Alle offertes en aanbiedingen van Pronki zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Alle offertes en aanbiedingen gelden gedurende 30 dagen vanaf dagtekening. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd buiten onze wil om niet meer beschikbaar is. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De op de website gepubliceerde prijzen zijn exclusief Nederlandse btw. De totaalprijs in de winkelwagen is inclusief het geldende btw-tarief voor aflevering op uw adres. Dus voor zakelijke klanten buiten Nederland en voor klanten buiten de EU exclusief btw. Het btw 0-tarief wordt echter alleen toegepast indien na controle blijkt dat u hierop recht heeft. Indien dit niet zo is zal u een naheffing ontvangen voor het bedrag aan btw en zal de offerte pas een definitieve bestelling voor ons worden na betaling van deze btw.

Artikel 4. BETALING

De klant dient het netto bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur in Euro. Betaling kan geschieden via Paypal (behalve voor rookwaren!), met een Paypal rekening of creditcard, of vooraf d.m.v. een bankoverschrijving. Uitzondering voor bestellingen door inwoners van Nederland gedaan: u kan er ook voor kiezen 50% vooruit te betalen en het saldo onder Rembours aan de koerier bij aflevering. Dit brengt echter een meerprijs van 20 euro met zich mee. Uw bestelling wordt verwerkt en verzonden na ontvangst van de betaling.

Artikel 5. ORDERBEVESTIGING

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u per e-mail altijd een bevestiging. Hierop staan alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling. Controleer deze gegevens alstublieft zelf ook. Indien producten niet meer leverbaar zijn zal Pronki de klant dit melden per e-mail. De klant heeft dan de keus van een vervangend product of eventueel een grotere verpakking van hetzelfde product indien dit wel leverbaar is, of annulering van het product en terugbetaling van de kostprijs ervan..

Artikel 6. LEVERING

Pronki zal, zodra de betaling is ontvangen, de goederen zo snel mogelijk, meestal binnen 1 tot 5 werkdagen, aanleveren bij de vervoerder. De goederen worden afgeleverd op het adres dat door de klant is opgegeven. Elke levertijd die door Pronki wordt genoemd is indicatief. Daarom is de levertijd ook nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade. Buiten de EU is de klant verantwoordelijk voor importheffingen in zijn land. Neem hiervoor contact op met uw plaatselijke douane of belastingkantoor voor informatie. Binnen de EU worden er geen douaneheffingen of belastingen op de bestelde goederen geheven. Uw eventuele herroepingsrecht gaat in de dag na ontvangst van de goederen en geldt 14 dagen. Er is uitdrukkelijk geen herroepingsrecht voor bederfelijke waren, dagbladen, tijdschriften, producten van duidelijk persoonlijke aard, goederen die duidelijk niet teruggezonden kunnen worden evenals van boeken,audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7. ONTVANGST

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om informatie te geven betreffende de levering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe levering of het opslaan van deze goederen voor rekening van de klant komen. Pronki is nimmer aansprakelijk voor bederf of voor het overschrijden van een houdbaarheidsdatum van de gekochte goederen als gevolg van het feit dat de klant de goederen niet tijdig heeft afgenomen. Eventuele schade of afwijkingen aan de goederen dient zo spoedig mogelijk na ontvangst per e-mail door te geven aan Pronki met vermelding van het ordernummer op de pakbon. Zodra de goederen juridisch en/of feitelijk aan de klant worden geleverd is Pronki niet meer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de geleverde goederen.

Artikel 8. GARANTIE

Pronki garandeert dat de goederen een niet verstreken uiterste verkoopdatum hebben en dat de goederen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen. Wij streven naar een zo lang mogelijke houdbaarheidsdatum, vooral gezien de overkomstduur van de goederen. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de goederen verwacht mag worden of als gemeld wordt: consumeren voor, indien dit van toepassing is. De garantie vervalt indien; - het onbruikbaar zijn van de goederen is veroorzaakt door onjuist gebruik. - de klant of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht zonder Pronki hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. - de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.

Artikel 9. KLACHTEN

Klachten aangaande breuk, beschadiging of onjuiste levering dient de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail te melden aan Pronki. De klacht dient een beschrijving van de geconstateerde gebreken te bevatten, indien mogelijk vergezeld van een foto. Indien een product gebreken vertoont die niet direct zichtbaar zijn, dient u dit binnen 5 werkdagen na de ontdekking hiervan per e-mail te melden aan Pronki. De klacht dient een beschrijving van de geconstateerde gebreken te bevatten en indien mogelijk een foto. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Pronki worden geretourneerd naar en op dat ogenblik door Pronki meegedeeld adres. Retourzendingen vinden plaats voor rekening en risico van de koper.

Artikel 10. RETOURZENDINGEN

Indien uw bestelling onverhoopt niet naar wens is, kunt u haar in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en verzekerd binnen 14 dagen na ontvangst retourneren aan Pronki op een door ons meegedeeld adres. U meldt elke retourzending dus vooraf aan Pronki via info@pronki.com waarna u een retouradres toegestuurd wordt. Uitzonderingen hierop zijn bederfelijke waren, tijdschriften, producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en dragers van audiovisueel materiaal of software waarvan de verzegeling verbroken is. Deze kunnen wij niet retour aanvaarden. Wij ruilen dan uw artikelen om of u ontvangt, indien gewenst, uw geld binnen maximaal 30 dagen terug, onder aftrek van de oorspronkelijke verzend- en handelingkosten. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen, dan wel retourzendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. Om een snelle afhandeling te kunnen garanderen, verzoeken wij u om de factuur, of een kopie hiervan, bij uw retourzending te voegen. Tijdens de termijn van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pronki retourneren, conform de door de Pronki verstrekte instructies.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

Indien de door Pronki geleverde goederen niet in de juiste staat verkeren, is de aansprakelijkheid van Pronki jegens de klant beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar productkeuze en het opslaan daarvan. Pronki is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet, schuld en of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant of een derde. Indien de producent van de geleverde producten verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van Pronki beperkt tot het vervangen van dit product, dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pronki of haar werknemers. De klant staat er voor in dat, indien informatiedragers, elektronische bestanden, software enz., aan Pronki wordt verstrekt, daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden en deze vrij zijn van gebreken, zoals virussen en defecten. De koper zal de in dit kader door Pronki geleden schade op eerste verzoek aan Pronki vergoeden.

Artikel 12. OVERMACHT

Pronki is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pronki geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pronki niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Pronki behoudt zich ook het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat Pronki haar verplichting had moeten nakomen. Indien Pronki ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Pronki gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als was er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op elke overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. De rechter in de vestigingsplaats van Pronki is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pronki het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. COPYRIGHTS

Pronki behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het ontwerp van de webshop, foto’s, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Pronki, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mochten hierboven genoemde zaken door de klant worden gebruikt, dan slechts alleen door de klant. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pronki mogen de zaken niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht. Gebruikte foto’s en teksten op de website pronki.com die door leveranciers ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van deze personen en/of bedrijven en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder hun toestemming.

Artikel 15: INGANGSDATUM

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gaan in per 12 mei 2012, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Print algemene voorwaarden
Winkelwagen
Er zijn geen winkelwagen items gevonden


Betaal mogelijkheden:
Bankoverschrijving & Paypal
Aanbiedingen